JURI MURI V AFRIKI pleše / JURI MURI IN AFRICA dances

plesno-glasbeno-gledališka predstava za otroke / a dance-music-theatre performance for children

Po zgodbi Toneta Pavčka / After the story by Tone Pavček

Režija / Directing: Ivana Djilas

Koreografija / Choreography: Maša Kagao Knez

Avtorska glasba / Original Music: Blaž Celarec

Oblikovanje mask in kostumografija / Mask and Costume Design: Jelena Proković

Soustvarjalci in izvajalci / Co-Creators and Performers: Blaž Celarec, Jose – Joseph Nzobandora, Maša Kagao Knez, Vito Weis

Svetovalka za lutkovno animacijo / Advisor for Puppet Animation: Nina Skrbinšek

Oblikovanje luči / Lighting Design: Janko Oven

Oblikovanje in izdelava scene / Set Design and Make: Zoran Srdić, Jernej Remše

Glasbeniki na posnetku / Musician on the Recording: Andraž Mazi, Nino de Gleria, Blaž Celarec

Izdelava mask, lutk in kostumov / Mask, Puppet and Costume Make: Zoran Srdić, Zala Kalan, Marjetka Valjavec – izdelano v delavnicah LGL / made in LGL workshop

Producentka / Producer: Katja Somrak

Produkcija / Produced by: Plesni Teater Ljubljana

V sodelovanju / In Collaboration: Lutkovno gledališče Ljubljana

 

Nagrada Poletnega lutkovnega pristana 2014 v Mariboru "25 ZLATIH ZVEZDIC", nagrada 54. Festivala MESS v Sarajevu "ZLATI LOVORJEV VENEC" in Znak kakovosti na 16. festivalu Zlata paličica v LGL v Ljubljani / Winner of the "25 GOLDEN STARS" award at the Summer Puppet Pier 2014 in Maribor, winner of the "GOLDEN LAUREL WREATH" award at the 54th International Theater Festival MESS in Sarajevo and Quality Label at the 16. Golden stick festival in Ljubljana

 

Foto / Photo: Luka Gorjup, Peter Uhan

O predstavi

Kdor še ne pozna zgodbe o Juriju Muriju, fantu, ki je s hruške pal, je premajhen in jo bo kmalu spoznal. Juri Muri se noče kopati in pobegne v Afriko, v kateri spozna, da človek »…lahko najde gostoljubno in odprto ljudstvo, ki ga sprejme in ga poduči, kaj je v življenju prav in kaj narobe, kaj je zabloda in kaj predsodek, in nenazadnje, kako pomembno je biti čistoče vzor, ne le telesne, tudi tiste notranje, ki tke pristne prijateljske vezi.« pravi Saša Pavček o pripovedi svojega očeta.

S pomočjo Afriških ritmov, glasbe v živo, lutk nenavadnih velikosti in veliko plesa vam bomo povedali nekaj o geografiji, barvah in razlikah na tem svetu.

O avtorici

Ivana Djilas je gledališka režiserka, ki je režirala več kot štirideset gledaliških predstav v vseh slovenskih profesionalnih gledališčih. Od teh je vsaj polovica predstav za otroke in mladino.

Študirala je gledališko režijo na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu, nato magistrirala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, trenutno dela doktorat na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Njeno delo je zelo raznoliko, od klasičnega gledališča, lutkovnih predstav, glasbenega, do tokrat tudi plesnega gledališča, a vedno z značilno poetiko režiserke, katere rokopis je jasno prepoznaven. Rada ima sodobno dramatiko, slovensko in tujo, vendar ne dela predstav vedno iz dramskih predlog, ampak tudi adaptacije romanov, slikanic, poezije, dramatizirala je celo kolumno iz časopisa. Predstave za otroke so od nekdaj njena velika ljubezen. 

Za svoje delo je prejela pomembne nagrade, med njimi tudi Borštnikovo nagrado za režijo predstave Zasebno življenje v SNG Drama Ljubljana (2010).

Odlomki iz kritik

“Sodeč po navdušenem odzivu najmlajšega občinstva se bo Juri Muri še mnogokrat podal na izvrstno uprizorjeno toplo, duhovito in barvito pustolovščino.” (Mojca Kumerdej, Delo)

“Predstave Juri Muri v Afriki, te likovno, plesne, glasbene in slikovite polnosti ter nič manj uprizoritvene popolnosti pa nikar ne zamudite!” (Daliborka Podboj, Parada plesa)

About the performance

Anyone who does not already know the story about Juri Muri, about a boy who fell from a pear tree, is too young and will soon learn about it. Juri Muri does not want to bathe and escapes to Africa, where he realizes that a man "...can find a hospitable and open people who accepts him and teaches him what in life is right and what is wrong, what is delusion and what prejudice, and ultimately how important it is to be a role model of cleanliness, not only the bodily, but as well that inner cleanliness which weaves the true bonds of friendship." says SašaPavček about the story by her father.

With the help of African rhythms, live music, puppets of unusual sizes, and a lot of dancing we'll tell you a bit about geography, colors and differences in this world.

About the Author

Ivana Djilas is a theatre director who directed more than forty plays in all Slovenian professional theatres. More than halfof those are performances for children and youth.

She studied theatre directing at the Faculty of drama arts in Belgrade, obtained her master's degree at the Academy for theatre, radio, film and television in Ljubljana, currently she is working on her PhD at the Faculty of Education in Ljubljana.

Her work is very diverse, from classical theatre, puppet shows, music, to dance theatre as well but always with a distinctive poetics of a director, whose handwriting is clearly identifiable. She likes modern drama, Slovenian and foreign but she does not direct performances always from dramatic proposal, but also adaptations of novels, picture books, poetry, she also dramatized a column from a newspaper. Performances for children have always been her great love.
She has received important awards for her work including the Maribor Theatre Borštnik Award for directing the performance The Private Life at SNG Drama Ljubljana (2010).

Excerpts from Press Reviews/Critics

"Judging by the enthusiastic response of the youngest audience Juri Muri will often depart on this excellently performed warm, witty and colorful adventure." (Mojca Kumerdej, Delo)

“The performance Juri Muri in Africa, this art, dance, music and picturesque fullness and nothing less performing perfection should not be missed!” (Daliborka Podboj, Parada plesa)