SSPJ

Katarina Barbara Kavčič Popič

SSPJ

plesni prvenec / a dance debut

 

Koncept, koreografija in izvedba / Concept, Choreography & Dance: Katarina Barbara Kavčič Popič

Dramaturgija / Dramaturgy: Nika Leskovšek

Glasba / Music: Marko Jaušovec (EMVI)

Song: Кукла; Mitraljez

Scenografija / Set Design: Vita Kolar (EMVI)

Video: Kristina Rešek

Oblikovanje luči in tehnične rešitve / Light Design & Technical Solutions: Janko Oven

Kostumografija / Costume Design: Nena Florjančič

Kreativni producent / Creative Producer: Katja Somrak

 

Produkcija / Produced by: Plesni Teater Ljubljana – Prvenec PTL 2017

Koprodukcija / Co-produced by: Kulturno društvo Center plesa

Zahvale / Thanks to: Boris Revo, GT22, vsem ankentirancem in statistom / all survey participants & extras

 

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

Foto / Photo: Drago Videmšek

 

O predstavi

Sodoben ples - - -

Premikanje. Mirovanje.

Človeško telo, mnogoštevilčne izrazne možnosti.

Hoja, sedenje, tek, pogled, objem, skok, obrat, krik.

Posrednik med posameznikovim notranjim dogajanjem in okolico z inovativno uporabo celotne mehanike telesa.  Premikanje mej znanega in novo definiranje telesa.

Fluidnost, drznost, abstraktnost. Mikro občutki v telesu.

Resna umetniška praksa z relativno visokimi vstopnimi ovirami za nepoznavalce?

Svoboden um.

Pristop k telesu z radovednostjo, sprejemanjem in brez strahu pred neznanim.

Tla. Kotaljenje.

Gestikulacija.

Odprtost za interpretacijo, odprtost za nerazumevanje.

Dostopnost. Vsak dan, vsepovsod.

Aplavz.

Projekt bo gledalcem nudi platformo za drugačno dojemanje giba na odru, ki niha nekje med abstrakcijo in konkretizacijo. Dotaknemo se problematike nerazumevanja-razumevanja sodobnega plesa in le tega skušamo približati širši laični publiki s pomočjo elementov, ki so jim blizu: zvok, video, tekst in jasne gibalne akcije.

About the performance

Contemporary dance - - -

Moving. Resting.

Human body, multiple possibilities of expression.

Walking, sitting, running, looking, hugging, jumping, turning, screaming.

A mediator between an individual's internal universe and surroundings, with an innovative use of the entire body mechanics. Moving the boundaries of the known, and re‑defining the body.

Fluidity, boldness, abstraction. Micro feelings in the body.

A serious artistic practice with relatively high entry barriers for outsiders?

Free mind.

Approach to the body with curiosity, acceptance, and without fear of the unknown.

Ground. Rolling.

Gesturing.

Openness for interpretation, openness to misunderstanding.

Accessibility. Every day, everywhere.

Applause.

The project will provide the audience with a platform for a different perception of the movement on the stage, which fluctuates somewhere between abstraction and concretization. We will touch upon the issue of misunderstanding‑understanding of contemporary dance, trying to bring it closer to broader lay audience with the help of the elements that are close to them: sound, video, text, and clear movements actions.