MANADA / HORDA

Martin Inthamoussú / Vita Osojnik

MANADA / HORDA

izvirna adaptacija plesne predstave / original adaptation of dance performance

Avtorstvo, koncept in koreografija originalne predstave / Author of Concept & Choreographer of the Original: MARTIN INTHAMOUSSÚ

Izvirna adaptacija/Vodja kolektiva / Original Adaptation/Head of Collective: VITA OSOJNIK

Soustvarjalci in izvajalci / Co-created and Performed by: KAJA JANJIĆ, BENO NOVAK, VITA OSOJNIK, VERONIKA VALDÉS, ENI VESOVIĆ

Gostji / Guests: LUČKA & LARA JAKŠE

Avtorska priredba glasbe / Music Adaptation: KAJA JANJIĆ

Oblikovanje svetlobe / Lighting Design: ALJAŽ ZALETEL­ / MARTIN RODRIGUEZ

Kreativna producentka v SLO / Creative Producer in SLO: KATJA SOMRAK

Produkcija slovenske adaptacije / Slovenian Adaptation Produced by: PLESNI TEATER LJUBLJANA

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

Ukrep 2018, PTL - Manada, Foto Drago Videmšek1 - web.jpg

Foto / Photo: Drago Videmšek

Odlomka iz kritike

»Zastavljeno vprašanje, kako se spol odraža v značilnostih gibalnih oblik, tudi v kolikšni meri je sodobni plesni izraz že popolnoma uniformiran, dobi v tej predstavi niz slikovitih odgovorov, ko razlike nastopajo v energiji in moči izvedbe, ko se različno barva izraznost, predvsem pa v finesah oblik in minimalizmu gest.« Daliborka Podboj, Parada plesa

“Koreografija po svoji tridelni formi introspekcija – demonstracija – kritična refleksija v vsakem prizoru ponudi jasen scenosled, ki gledalcu eksplicitno, skoraj sugestivno ponuja tudi odgovore… Razpust, razbitje okovov, nova forma je ne-forma! Kar nekoliko huxleyevsko-utopična scena, ki se iz stanja vznesenja hitro vrne nazaj v obliki mantranja skupinske koreografije.” Od kaosa do katarze, Matic Ferlan, maticferlan.com

Excerpts from Press Reviews / Critics

“The question posed, how the gender is reflected in the characteristics of the motion forms, even to the extent that the contemporary dance expression is already completely uniform, presents in this performance a series of colourful answers, when the differences occur in the energy and the power of execution, when the expression colours itself in a different way, especially in finesse of forms and minimalism of gestures.” Daliborka Podboj, Dance Parade

"Choreography in its three-dimensional form of introspection - demonstration - critical reflection in each scene offers a clear scenario that explicitly, almost suggestively offers answers to the viewer... Dissolution, breaking the chains, the new form is a non-form! It is a slightly Huxley-utopian scene that, from the state of ascension quickly returns in the form of a mantra of group choreography." From Chaos to Catharsis, Matic Ferlan, maticferlan.com